Abstrakty i Publikacje

PREZENTACJE

Organizatorzy przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych lub plakatów.

Każdy z Uczestników może przedstawić jedną prezentację.

Przewidywana długość wystąpień ustnych:

- wykłady w sesji plenarnej i wiodące - 30 minut

- wykłady w sesji tematycznej - 20 minut

- prezentacje w sesji Młodzi naukowcy dla hodowli roślin – 15 minut

Sesja Młodych Naukowców:

Młodzi naukowcy dla hodowli roślin – KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do sesji mogą zgłosić się osoby do 35 roku życia. Planowane jest wygłoszenie 12 referatów spośród zgłoszonych do Konkursu. Kandydaci do wygłoszenia referatów zostaną wyłonieni przez Komitet Naukowy Konferencji i niezwłocznie o tym powiadomieni.

W ramach Konkursu dla Młodych Naukowców zostaną wybrane najlepsze trzy prezentacje ustne oraz trzy plakaty, spośród zgłoszonych do Sesji.

Sesja plakatowa będzie trwała przez cały czas Konferencji.

Komitet Naukowy podejmie ostateczną decyzję co do formy prezentacji zaproponowanej przez Uczestników (referat lub plakat).

Streszczenia referatów (max. 2 strony) oraz plakatów (max. 1 strona) zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej.

PUBLIKACJA PO KONFERENCJI

Prace naukowe zgłoszone do druku po Konferencji będą recenzowane i zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu IHAR-PIB. Prace napisane w języku angielskim będą opublikowane w Plant Breeding and Seed Science. Publikacje zakwalifikowanych manuskryptów będą realizowane wg zasad obu czasopism wraz z koniecznością wpłaty za ich wydruk.