Materiały

Materiały pokonferencyjne (prezentacje i postery):

 
SESJA PLENARNA I

SESJA PLENARNA II

 • Przyszłość hodowli i biotechnologii roślin w kontekście ochrony prawnej odmian roślin i prawa patentowego – prof. dr hab. E. Gacek COBORU
 • Zmiana przepisów w zakresie zdrowia roślin i jej wpływ na wytwarzanie i obrót materiału siewnego – Anna Kraśniewska, PIORIN, Dyrektor Biura Nasiennictwa
 • SYNGENTA – Nowości 2019 – Jerzy Grzesiek, SYNGENTA Polska
 • „Ubezpieczenia nie są takie złe” – czyli o wykorzystywaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w funkcjonowaniu firm nasiennych oraz rolniczych  - dr hab. Krzysztof Łyskawa, MENTOR S.A.

SESJA TEMATYCZNA 1 – Innowacyjne techniki i metody w hodowli roślin

SESJA TEMATYCZNA 2 – Hodowla i nasiennictwo oraz rynek nasienny roślin uprawnych w Polsce

Podsesja 2.1: Rośliny białkowe

 • Soja – nowe wyzwania polskiego rolnictwa – prof.dr hab. Andrzej Kotecki, UP Wrocław
 • Założenia Inicjatywy Białkowej COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, COBORU / Możliwości zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w świetle aktualnych wyników urzędowych i porejestrowych doświadczeń odmianowych  – mgr Agnieszka Osiecka, COBORU
 • Porównanie przebiegu wegetacji roślin oraz wielkość i jakość plonu nasion wybranych odmian soi – dr Wacław Jarecki, Uniwersytet Rzeszowski
 • Efekty finansowe hodowli łubinu na cele paszowe w świetle uzyskiwanych opłat licencyjnych i polityki interwencyjnej państwa – prof. dr hab. Michał Jerzak, dr Wojciech Mikulski, UP Poznań
 • Produkcyjne i ekonomiczne skutki pasowej uprawy roślin strączkowych – prof. dr hab. Jerzy Szukała, UP Poznań

Podsesja 2.2. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

SESJA TEMATYCZNA 3 – Młodzi naukowcy dla hodowli roślin

 • Produkcja związków auksyno-podobnych przez grzyby Trichoderma i ich wpływ na wzrost pszenicy – mgr Aneta Basińska-Barczak, IGR PAN
 • Wirulencja i zmienność genetyczna Puccinia triticina na pszenżycie  – mgr Grzegorz Czajowski, IHAR-PIB
 • Identyfikacja QTL związanych z wysoką zawartością karotenoidów w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne) – mgr Karolina Kaźmińska, SGGW
 • Reakcje Solanum lycopersicum L. na niesteroidowe leki przeciwzapalne na przykładzie diklofenaku – mgr Michał Ludynia, Uniwersytet Śląski
 • Analiza ekspresji wybranych genów związanych z reakcjami odpornościowymi roślin z rodzaju Brassica infekowanych różnymi patotypami Plasmodiophora brassicae  – mgr Markiewicz Monika, InHort
 • Projektowanie, konstrukcja i ocena nukleaz CRISPR/Cas9 w celu edycji genów związanych z porastaniem przedżniwnym pszenżyta – mgr Krzysztof Michalski, IHAR-PIB
 • Grzyby endofityczne zasiedlające pszenicę zwyczajną (Triticum aestivum L.)  – mgr Katarzyna Mikołajczak, IGR PAN
 • Wpływ ekspresji genów Pin na twardość ziarna w wybranych odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) – mgr Mateusz Przyborowski, IHAR-PIB
 • Badania nad męską sterylnością i przywracaniem płodności pyłku w kukurydzy – mgr Monika Żurek, IHAR-PIB

SESJA TEMATYCZNA 4 – Hodowla jakościowa i odpornościowa roślin z uwzględnieniem zmian klimatu

 • Nowe wyzwania dla hodowli odpornościowej na przykładzie rdzy zbóż – dr hab. Paweł Czembor, prof. nadzw., IHAR-PIB
 • Benzoksazynoidy – skuteczna broń żyta przeciwko stresom biotycznym i abiotycznym  – prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, SGGW
 • Geny oraz loci cech ilościowych (QTL) warunkujące odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów oraz mechanizm ich działania – dr hab. Tomasz Góral, IHAR-PIB
 • Badania ekspresji białek w bulwach odmian ziemniaka o zróżnicowanej odporności na bakterie Dickeya solani – dr hab. Renata Lebecka, IHAR-PIB O/Młochów
 • Odporność buraka cukrowego na rizomanię warunkowana genem Rz1: różnicowa ekspresja genów i możliwości prowadzenia selekcji wspomaganej markerami  – prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, UR Kraków
 • Modyfikacje składu kwasów tłuszczowych w olejach nasion rzepaku, gorczycy białej i lnu oleistego - dr hab. Stanisław Spasibionek, IHAR-PIB O/Poznań
 • Wpływ warunków pogodowych na infekcję tytoniu wirusem Y ziemniaka (PVY)  – prof. dr hab. Teresa Doroszewska, IUNG-PIB
 • Wpływ introgresji pochodzącej od Nicotiana alata na deformacje morfologiczne linii hodowlanych tytoniu odpornych na wirus brązowej plamistości pomidora (TSWV)  – dr Grażyna Korbecka-Glinka, IUNG-PIB
 • Ocena fenotypowa autotetraploidów jabłoni ze szczególnym uwzględnieniem podatności na porażenie przez Venturia inaequalisErwinia amylovora – dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof.nadzw. IO
 • Reakcja roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez grzyby Trichoderma – dr hab. Lidia Błaszczyk, IGR PAN
 • Innowacyjne niskopułapowe teledetekcyjne metody zwiększenia komfortu prowadzenia prac w hodowli i doświadczalnictwie roślin uprawnych - Jerzy Koronczok, AgroCom Polska
 • Zróżnicowanie wartości technologicznej ziarna pszenicy ze zbiorów w kolejnych pięciu sezonach wegetacyjnych w różnych rejonach Polski – dr Anna Szafrańska, IBPR-S