Program

Program XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”

 Zakopane 5-8.02.2019

 

 

5 lutego 2019 r. (wtorek)

12:00 – 22:00 – przyjazd uczestników konferencji

18:00 – 21:00 – kolacja + wieszanie plakatów do sesji plakatowej (Sesja plakatowa trwa przez cały czas Konferencji)

 6 lutego 2019 r. (środa)

8:00 – 9:00 – śniadanie + wieszanie plakatów do sesji plakatowej

9:00 – otwarcie konferencji (Prof. Henryk Bujak, Dyrektor IHAR-PIB, przedstawiciel MRiRW)

SESJA PLENARNA I

Przewodnicząc sesji: prof. dr hab. Henryk Bujak

09:30 – Stan badań dla hodowli roślin białkowych w Polsce w celu poprawy krajowego bilansu białkowego – prof. Iwona Bartkowiak-Broda, IHAR-PIB

10:00 –Nauka i hodowla roślin kreatorami rozwoju rolnictwa i systemów rolniczych - prof. Edward Arseniuk, IHAR-PIB

10:30 – Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej założenia projektu i wstępne wyniki – prof. Monika Rakoczy-Trojanowska, SGGW

11:00 – przerwa kawowa

SESJA PLENARNA II

Przewodnicząc sesji: prof. dr hab. Henryk Bujak

11:30 – Przyszłość hodowli i biotechnologii roślin w kontekście ochrony prawnej odmian roślin i prawa patentowego – prof. dr hab. E. Gacek COBORU

12:00 - Zmiana przepisów w zakresie zdrowia roślin i jej wpływ na wytwarzanie i obrót materiału siewnego – Anna Kraśniewska, PIORIN, Dyrektor Biura Nasiennictwa

12:30 – SYNGENTA – Nowości 2019 – Jerzy Grzesiek, SYNGENTA Polska

12:45 – „Ubezpieczenia nie są takie złe” – czyli o wykorzystywaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w funkcjonowaniu firm nasiennych oraz rolniczych  - dr hab. Krzysztof Łyskawa, MENTOR S.A.

13:00 – Dyskusja

13:20 – 14:20 – Przerwa obiadowa

SESJA TEMATYCZNA 1 – Innowacyjne techniki i metody w hodowli roślin

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska

14:20 – Wyzwania związane z wykrywaniem, identyfikacją i ilościowym oznaczaniem produktów nowych technik hodowlanych - dr Sławomir Sowa, IHAR-PIB

14:50 – Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie w ocenie zróżnicowania genów oraz w identyfikacji ich funkcjonalnych wariantów – dr Anna Hawliczek, SGGW

15:10 – Polimorfizm insercji elementów MITE jako narzędzie dla hodowli  – dr Alicja Macko-Podgórni, UR Kraków

15:30 – Dormancy and drought - One antisense to rule them all  – Ruslan Yatusevich, M.Sc., IBB PAN

15:50 – Przerwa kawowa

16:10– Biblioteka BAC i technologia Oxford Nanopore w poszukiwaniu genów warunkujących
istotne użytkowo cechy żyta – dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska, SGGW

16:30 – Poznanie genetycznej regulacji cech wpływających na wartość paszową białka w nasionach rzepaku ozimego przy użyciu mapowania genetycznego – dr Katarzyna Gacek-Bogucka, IHAR-PIB O/Poznań

16:50 – Wczesna selekcja mieszańców somatycznych marchwi – obiecujące narzędzie dla gatunków o wysokim potencjale regeneracyjnym – dr hab. Ewa Grzebelus, UR Kraków

17:10 – Dyskusja

17:30 – Spotkanie grup problemowych, ustalenie prac na bieżący rok (pszenica, żyto, pszenżyto, owies, jęczmień)

19:00 – 24:00 – Uroczysta kolacja

7 lutego 2019 r. (czwartek)

8:00 – 9:00 – Śniadanie

SESJA TEMATYCZNA 2 – Hodowla i nasiennictwo oraz rynek nasienny roślin uprawnych w Polsce

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. I.Bartkowiak-Broda

Podsesja 2.1: Rośliny białkowe

9:00 – Soja – nowe wyzwania polskiego rolnictwa – prof.dr hab. Andrzej Kotecki, UP Wrocław

9:30 – Założenia Inicjatywy Białkowej COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, COBORU / Możliwości zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w świetle aktualnych wyników urzędowych i porejestrowych doświadczeń odmianowych  – mgr Agnieszka Osiecka, COBORU

10:00 – Porównanie przebiegu wegetacji roślin oraz wielkość i jakość plonu nasion wybranych odmian soi – dr Wacław Jarecki, Uniwersytet Rzeszowski

10:20 – Efekty finansowe hodowli łubinu na cele paszowe w świetle uzyskiwanych opłat licencyjnych i polityki interwencyjnej państwa – prof. dr hab. Michał Jerzak, dr Wojciech Mikulski, UP Poznań

10:40 – Produkcyjne i ekonomiczne skutki pasowej uprawy roślin strączkowych – prof. dr hab. Jerzy Szukała, UP Poznań

11:00 – Przerwa kawowa

Podsesja 2.2. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

11:30 – Krajowe nasiennictwo kukurydzy – dr Janusz Rogacki, HR Smolice

11:50 – Linie podwojonych haploidów w hodowli kukurydzy – dr Roman Warzecha, IHAR-PIB

12:10 – Porównanie plonowania mieszańców kukurydzy różnych klas wczesności na przykładzie doświadczeń firmy Pioneer – dr inż. Paweł Kołosowski, Pioneer

12:30 – Polska hodowla na krajowym rynku nasiennym – mgr Marek Luty, HR Strzelce Sp. z o.o.,  Grupa IHAR-PIB

12:50 – Postęp biologiczny – podstawą perspektywicznego Programu dla Polskiego Ziemniaka  – dr Wojciech Nowacki - IHAR-PIB O/Jadwisin

13:10 – Dyskusja

13:30 – Przerwa obiadowa

SESJA TEMATYCZNA 3 – Młodzi naukowcy dla hodowli roślin

Przewodnicząca sesji: dr Anna Fraś

14:25 - Przypomnienie zasad Konkursu dla Młodych Naukowców za najlepszy plakat i prezentację (10 min. wykładu, 5 min. dyskusji).

14:30 – Produkcja związków auksyno-podobnych przez grzyby Trichoderma i ich wpływ na wzrost pszenicy – mgr Aneta Basińska-Barczak, IGR PAN

14:45 – Wirulencja i zmienność genetyczna Puccinia triticina na pszenżycie  – mgr Grzegorz Czajowski, IHAR-PIB

15:00 - Identyfikacja QTL związanych z wysoką zawartością karotenoidów w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne) – mgr Karolina Kaźmińska, SGGW

15:15 – Reakcje Solanum lycopersicum L. na niesteroidowe leki przeciwzapalne na przykładzie diklofenaku – mgr Michał Ludynia, Uniwersytet Śląski

15:30 – Analiza ekspresji wybranych genów związanych z reakcjami odpornościowymi roślin z rodzaju Brassica infekowanych różnymi patotypami Plasmodiophora brassicae  – mgr Markiewicz Monika, InHort

15:45 - Przerwa kawowa

16:00 – Projektowanie, konstrukcja i ocena nukleaz CRISPR/Cas9 w celu edycji genów związanych z porastaniem przedżniwnym pszenżyta – mgr Krzysztof Michalski, IHAR-PIB

16:15 – Grzyby endofityczne zasiedlające pszenicę zwyczajną (Triticum aestivum L.)  – mgr Katarzyna Mikołajczak, IGR PAN

16:30 – Wpływ ekspresji genów Pin na twardość ziarna w wybranych odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) – mgr Mateusz Przyborowski, IHAR-PIB

16:45 – Badania nad męską sterylnością i przywracaniem płodności pyłku w kukurydzy – mgr Monika Żurek, IHAR-PIB

17:00 - Krótkie podsumowanie Sesji

17:05 – 18:00 - SESJA PLAKATOWA

17:30 – Spotkanie Jury Konkursu dla Młodych Naukowców

18:00 – Spotkanie grup problemowych, ustalenie prac na bieżący rok (kukurydza, rośliny oleiste, ziemniak - okopowe i korzeniowe)

19:00 – Kolacja

8 lutego 2019 r. (piątek)

8:00 – 9:00 – Śniadanie

SESJA TEMATYCZNA 4 – Hodowla jakościowa i odpornościowa roślin z uwzględnieniem zmian klimatu

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Edward Arseniuk

9:00 – Nowe wyzwania dla hodowli odpornościowej na przykładzie rdzy zbóż – dr hab. Paweł Czembor, prof. nadzw., IHAR-PIB

9:20 – Benzoksazynoidy – skuteczna broń żyta przeciwko stresom biotycznym i abiotycznym  – prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, SGGW

9:40 – Geny oraz loci cech ilościowych (QTL) warunkujące odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów oraz mechanizm ich działania – dr hab. Tomasz Góral, IHAR-PIB

10:00 – Badania ekspresji białek w bulwach odmian ziemniaka o zróżnicowanej odporności na bakterie Dickeya solanidr hab. Renata Lebecka, IHAR-PIB O/Młochów

10:20– Przerwa kawowa

10:40 – Odporność buraka cukrowego na rizomanię warunkowana genem Rz1: różnicowa ekspresja genów i możliwości prowadzenia selekcji wspomaganej markerami  – prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, UR Kraków

11:00 – Modyfikacje składu kwasów tłuszczowych w olejach nasion rzepaku, gorczycy białej i lnu oleistego - dr hab. Stanisław Spasibionek, IHAR-PIB O/Poznań

11:20 – Wpływ warunków pogodowych na infekcję tytoniu wirusem Y ziemniaka (PVY)  – prof. dr hab. Teresa Doroszewska, IUNG-PIB

11:40 – Wpływ introgresji pochodzącej od Nicotiana alata na deformacje morfologiczne linii hodowlanych tytoniu odpornych na wirus brązowej plamistości pomidora (TSWV)  – dr Grażyna Korbecka-Glinka, IUNG-PIB

12:00 – Przerwa kawowa

12:20 – Ocena fenotypowa autotetraploidów jabłoni ze szczególnym uwzględnieniem podatności na porażenie przez Venturia inaequalisErwinia amylovoradr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof.nadzw. IO

12:40 – Reakcja roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez grzyby Trichodermadr hab. Lidia Błaszczyk, IGR PAN

13:00 – Innowacyjne niskopułapowe teledetekcyjne metody zwiększenia komfortu prowadzenia prac w hodowli i doświadczalnictwie roślin uprawnych - Jerzy Koronczok, AgroCom Polska

13:20 – Zróżnicowanie wartości technologicznej ziarna pszenicy ze zbiorów w kolejnych pięciu sezonach wegetacyjnych w różnych rejonach Polski – dr Anna Szafrańska, IBPR-S

13.40 – Dyskusja

14:00 – Ogłoszenie wyników Konkursu dla Młodych Naukowców i zakończenie Konferencji - prof. Henryk Bujak, Dyrektor IHAR-PIB

14:30 – 15:30 – Obiad